Čeští provozovatelé milenecké seznamky na sex a pro zadané CZ provozovatelé Máte dotaz? Rádi poradíme :)
mini map
Celkem  95405
Dnes  1115
  577

Obchodní podmínky

Užíváním  portálu www.MileneckaSeznamka.cz potvrzujete, že jste osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům a vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly definujícími správné užívání portálu MileneckaSeznamka.cz a zároveň souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou specifikovány zde:

Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami a pravidly, jste povinni se používání MileneckaSeznamka.cz zdržet.

Služba MileneckaSeznamka.cz umístěná na adrese https://www.mileneckaseznamka.cz (dále jen „MileneckaSeznamka.cz“), slouží návštěvníkům k zábavným účelům.

Smluvní podmínky a pravidla si prosím pečlivě přečtěte.

 

1. Smluvní podmínky a pravidla MileneckaSeznamka.cz

1) Provozovatel služby je Martin Moravec – IČ: 76408256. (dále jen „provozovatel“) bydlištěm na adrese K Hájku 2968, Frýdek-Místek, 738 01.

2) Uživatelem se rozumí osoba starší 18-ti let plně způsobilá k právním úkonům, která používáním MileneckaSeznamka.cz vyslovuje souhlas s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, a zavazuje se tyto Smluvní podmínky a pravidla respektovat (dále jen „uživatel“).

Pro používání služeb na našich stránkách a k prohlížení našich stránek vám musí být nejméně 18 let nebo více, podle toho, zda se na vás vztahují zákony jiné země, kde se dospělým stáváte v pozdějším věku. Souhlas s podmínkami užití. Tyto podmínky užití tvoří závazné smluvní vztahy mezi vámi a provozovatelem portálu. Těmito podmínkami se řídí používání našich stránek, obsahu našich stránek, produktů a služeb nabízených přes naše stránky. Použitím, prohlédnutím či využitím jakékoli naší služby potvrzujete, že jste starý nejméně 18 let nebo více, pokud to vyžaduje zákon země, kterým jste občanem k dosažení dospělosti a souhlasíte s tím, že se stáváte subjektem smluvně vázaným na základě těchto podmínek.

Naše služby nemusí být dostupné nebo používané tam, kde je to zákonem zakázáno. Přístupem a používáním služeb můžete narazit na obsah, který lze považovat za sexuálně urážlivý, pouze pro dospělé, urážlivý, nemravný nebo nežádoucí. Kromě toho může být určitý obsah nebo materiály, které jsou součástí našich Služeb, nevhodný pro prohlížení nezletilých osob nebo osob, které nechtějí být vystaveny sexuálně explicitnímu materiálu. Komerčně dostupná rodičovská kontrola ochrany může pomoci při omezení přístupu k materiálu, který je sexuálně explicitní nebo škodlivý pro nezletilé. Pokud se chcete dozvědět více o této rodičovské kontrole, naleznete výsledky vyhledávání pro jednotlivé možnosti například zde: https://www.google.cz/search?q=rodi%C4%8Dovsk%C3%A1+kontrola&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t. Jste zcela odpovědni za všechny ztráty a rizika osobní újmy plynoucích z používání našich služeb, včetně, ale nikoli výhradně, z veškeré off-line nebo online komunikace, interakce s ostatními. Je vaší povinností přijmout veškerá nezbytná opatření při interakci s osobami, které potkáte nebo s nimi přijdete do styku prostřednictvím našich služeb.

Dále prohlašujete a zaručujete se k následujícímu:

- Nebudete poskytovat nebo povolovat všem nezletilým přístup k našim službám nebo k vašemu účtu.

- Nesmíte a nebudete přistupovat nebo používat naše služby na místě, kde je takové použití zákonem zakázáno.

- Vaše užívání služeb bude v souladu se všemi platnými zákony, pravidly, předpisy, nařízeními, vyhláškami nebo zvyklostmi.

- Chápete, že pokud získáte přístup ke službám, budete vystaveni vizuálním obrazům či slovním popisům nebo dalšímu obsahu, který je sexuálně orientován nebo je výslovně erotické povahy. Dobrovolně tak činíte na vlastní uvážení, protože si chcete číst nebo zobrazit materiály a obsah, které jsou k dispozici pro své osobní potěšení, informace nebo vzdělávání. Vaše volba je projevem vašeho zájmu v sexuálních záležitostech, o kterých si myslíte, že jsou zdravé a normální, a které jsou podle vašich zkušeností obecně sdílené v komunitě dospělých lidí. Dále prohlašujete, že jste obeznámeni s obecnými standarty mezi dospělými lidmi, pokud jde o přijetí těchto sexuálně explicitních materiálů. Tyto nelze zaměnit za chlípné zájmy nebo za zjevně urážlivé materiály.

Využíváním našich Služeb souhlasíte, že můžete v rámci propagace dostávat sexuálně orientovaný materiál.

Pokud si založíte účet, prohlašujete, že jste nebyl nikdy usvědčen ze sexuálního trestného činu a nejste veden jako sexuální delikvent.

Upozorňujeme, že nebudeme nést žádnou trestní odpovědnost za naše uživatele nebo členy a pokud zjistíme nějaké porušení zákona během využívání našich Služeb či návštěvě našich stránek, předáme věc ihned Policii ČR k prošetření a posouzení.

3) Okamžikem zahájení užívání MileneckaSeznamka.cz je založen smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem, který se řídí těmito Smluvními podmínkami a pravidly. Zahájením užívání se rozumí faktické užívání MileneckaSeznamka.cz nezávisle na tom, jestli k němu dochází po úspěšné registraci, nebo bez registrace.

4) Na registraci do MileneckaSeznamka.cz není právní nárok. Poskytovatel může bez náhrady ukončit členství uživatele, který není V.I.P. - smazat uživatelský profil a jakýkoli obsah či údaj, který uživatel publikoval na MileneckaSeznamka.cz, poskytovatel může uživateli zakázat přístup a využívání MileneckaSeznamka.cz, a to z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu, kdykoliv dle vlastního uvážení s předchozím či bez předchozího upozornění. Tento nárok provozovatel využije převážně při zjištění porušení podmínek v bodě č. 6. (Práva a závazky uživatelů MileneckaSeznamka.cz).

5) Pokud uživatel nesouhlasí s těmito Smluvními podmínkami a pravidly, je povinen se užívání MileneckaSeznamka.cz zdržet.

 

2. Ochrana soukromí

Použitím MileneckaSeznamka.cz poskytuje uživatel provozovateli osobní údaje za účelem poskytování služeb zmíněných v úvodu tohoto dokumentu.

Uděluje tímto provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním poskytnutých osobních údajů a v souladu s s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob. Uživatel souhlasí se skutečností, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být v rámci služby MileneckaSeznamka.cz zveřejněny a zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje uživatel provozovateli na dobu neurčitou a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného na adresu provozovatele.

Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji uživatele bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s čl. č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Provozovatel portálu ručí za to, že osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto webového portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PčR a uveřejňováním Registrovaný uživatel dává svůj souhlas na základě příslušných zákonných ustanovení.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz ručí za to, že registrovaným uživatelům nebudou na e-mailovou adresu uvedenou při registraci na MileneckaSeznamka.cz chodit žádná obchodní sdělení týkající se jiného subjektu než portálu MileneckaSeznamka.cz.

Za uživatelské jméno a heslo, které je vytvořeno uživatelem, má uživatel plnou odpovědnost. Uživatel musí zajistit, aby poskytnuté uživatelské jméno a heslo nebylo zpřístupněno třetím stranám.

Uživatel souhlasí s tím, že má provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz právo ozývat se jeho osobě skrze e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři s informacemi týkající se portálu MileneckaSeznamka.cz (Informace o novinkách, informace o novém vzkazu na MileneckaSeznamka.cz apod.).

 

3. Uživatelský účet na MileneckaSeznamka.cz

Uživatelský účet (dále jen „účet“) vzniká úspěšně provedenou registrací na serveru MileneckaSeznamka.cz, během které uživatel vložil všechny povinné parametry.

Užíváním MileneckaSeznamka.cz uživatel souhlasí s tím, že výše uvedené povinné údaje z registrace budou standardně zveřejněné ostatním uživatelům MileneckaSeznamka.cz, stejně tak i další údaje, které si uživatel zvolí po přihlášení na svůj účet včetně profilové fotografie.

Přihlašovací údaje do profilu sestávají z uživatelského jména a hesla. Tyto přihlašovací údaje jsou uživateli zaslány na vyplněnou e-mailovou adresu ihned po registraci uživatele. Uživatel je povinen zajistit důvěrnost svých přihlašovacích údajů pro přístup do MileneckaSeznamka.cz (uživatelské jméno a heslo), a zejména tímto souhlasí s tím, že tyto údaje nesdělí žádné třetí osobě. Uživatel si je vědom, že v případě poskytnutí těchto údajů třetí osobě nese plnou odpovědnost za škodu, která tímto případným zneužitím údajů vznikla. Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí provozovateli.

Používáním MileneckaSeznamka.cz uživatel souhlasí se zasláním e-mailu s udělenými přihlašovacími údaji.

Uživatel souhlasí s tím, že na seznamce nebude mít profil, skrze něž by nabízel sexuální služby. Uživatel bere na vědomí, že je zakázáno mít profil s vulgárním či rasistickým inzerátem. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení výše zmíněného může být jeho profil smazán bez předchozího upozornění. Stejně tak může být profil smazán pokud má uživatel příliš krátký inzerát.

 

4. Odpovědnost provozovatele za poskytnuté služby

Provozovatel provozuje stránky MileneckaSeznamka.cz na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví.

Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti s MileneckaSeznamka.cz žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách a pravidlech nebo v dodatečných podmínkách. V souvislosti s obsahem MileneckaSeznamka.cz a obsahem třetích stran, s konkrétními funkcemi MileneckaSeznamka.cz, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit potřeby uživatele se provozovatel k ničemu nezavazuje.

Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři nenese jakoukoliv odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

Provozovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah umísťovaný uživatelem na MileneckaSeznamka.cz.

Uživatel se zavazuje odškodnit provozovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Smluvních podmínek a pravidel uživatelem.

Jestliže MileneckaSeznamka.cz používá uživatel pro osobní účely, žádná část těchto podmínek ani žádné dodatečné podmínky neomezují zákonná práva spotřebitele, která uživateli nelze prostřednictvím smluvních ujednání odepřít.

Provozovatel je oprávněn i bez souhlasu uživatele a bez předchozího oznámení stránky MileneckaSeznamka.cz upravovat nebo vylepšovat. Může průběžně přidávat či odebírat funkce a také může pozastavit či ukončit celou službu. Jestliže určitou službu přestane provozovatel poskytovat, zašle uživateli s předstihem upozornění a umožní mu získat z dané služby příslušné informace, bude-li takový postup možný a účelný.

 

5. Provozní podmínky, práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel zajistí na základě souhlasu s těmito Smluvními podmínkami a pravidly pro uživatele:

- Dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu.

- Uživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby.

- Možnost kontroly toho, co uživatel zveřejní a co nikoli.

Poskytnutí registrace a základních funkcí MileneckaSeznamka.cz zdarma. Základními funkcemi se rozumí ty funkce, které může využívat běžný registrovaný uživatel a nejsou součástí zpoplatněných služeb nebo VIP členství.

Při zajišťování provozu služeb provozovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Provozovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž nemůže zaručit, že nedojde ke ztrátě interní pošty nebo obsahu profilů jednotlivých uživatelů. Uživatel využívá systém provozovatele plně na své vlastní riziko. Svobodným rozhodnutím uživatele systém používat, uživateli nevznikají žádná práva, nároky nebo záruky ve vztahu k provozovateli.

Každý uživatel je sám odpovědný za obsah svého profilu. Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz Martin Moravec nenese žádnou zodpovědnost či záruku za vytváření a pravdivost obsahu sdělení uživatelů.

Z důvodu, aby registrovaní uživatelé měli lepší přehled o uživatelích, kteří pravidelně navštěvují a využívají portál MileneckaSeznamka.cz, vyhrazuje si provozovatel právo smazat uživateli profil v případě, že uživatel není aktivní déle, než 100 dní. Toto právo uživatel může, ale i nemusí využít.

Všem uživatelům stránek je umožněno, aby se mohli na stránkách MileneckaSeznamka.cz zdarma zaregistrovat a zdarma se ozývat skrze vzkazy registrovaným uživatelům. Registrovaným uživatelům je znemožněno psát zprávy (vzkazy) ostatním registrovaným uživatelům ve chvíli, když jim je doručena zpráva (vzkaz). Registrovaní uživatelé, kteří nemají aktivováno V.I.P. členství, nemají možnost číst přijaté zprávy (pošta – záložka „doručené“). Možnost čtení přijatých zpráv je zpřístupněna po aktivování V.I.P. členství. Za účelem zvýšení atraktivnosti stránek MileneckaSeznamka.cz si provozovatel portálu vyhrazuje právo sám vytvářet profily uživatelů (profily žen i mužů), které jsou následně k vidění na portálu MileneckaSeznamka.cz, přičemž je na zvážení provozovatele jaké informace u jednotlivých profilů zvolí (věk bydliště, apod.). Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz se zavazuje, že tyto, jím vytvořené profily, které slouží ke zvýšení atraktivnosti stránek, budou smyšlené a nebudou tak korespondovat s žádnou existující osobou. Provozovatel se zavazuje, že v rámci morálního kodexu množství smyšlených profilů nikdy nepřesáhne 0,4% z celkového počtu registrovaných uživatelů - zaokrouhleně tedy 0%, jak je avizováno na seznamce. Provozovatel se zavazuje, že smyšlené profily bude vytvářet jen v době, kdy bude portál v záběhové fázi, tj. provozovatel se zavazuje, že od 1.12.2019 nebude vytvářet žádné další smyšlené profily. Provozovatel  se za účelem zachování morálního kodexu zavazuje, že z těchto profilů nebudou registrovaným uživatelům nikdy zasílány žádné vzkazy.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům zprávy (vzkazy) informující o nově registrovaných uživatelích opačného pohlaví na portálu MileneckaSeznamka.cz. Tyto zprávy (vzkazy), které jsou odesílány z profilů "MileneckaSeznamka.cz ...", se následně ukládají v "pošta" a jsou stejně jako zprávy od ostatních uživatelů pokládány za "vzkaz". Současně se zasláním vzkazu, ať už se jedná o vzkaz od jiného uživatele či vzkaz informující o nově registrovaných uživatelích, je uživateli doručen i e-mail s informací, že má na stránkách MileneckaSeznamka.cz nový vzkaz. Tyto informativní zprávy jsou zasílány pouze nově registrovaným uživatelům, přičemž je na zvážení provozovatele koho z uživatelů pokládá za nově registrovaného uživatele a koho již nikoliv.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz svým registrovaným členům negarantuje, že jim portál MileneckaSeznamka.cz zprostředkuje seznámení.

V případě, že se registrovaný uživatel, ať už běžný uživatel nebo V.I.P. uživatel rozhodne zrušit profil na portálu MileneckaSeznamka.cz, je povinen napsat na e-mail: info@mileneckaseznamka.cz  žádost o smazání profilu z portálu MileneckaSeznamka.cz. Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz je pak povinen profil uživatele MileneckaSeznamka.cz bezodkladně zrušit.

Při porušení Smluvních podmínek a pravidel MileneckaSeznamka.cz při provozování zakázaných aktivit, publikování zakázaného obsahu, nebo při nevhodném či neslušném chování, může provozovatel přistoupit k následujícím opatřením:

- Upozornění

- Varování v podobě dočasného zamezení přístupu.

- Smazání profilu.

- Trvalá blokace přístupu do MileneckaSeznamka.cz.

 

6. Práva a závazky uživatelů MileneckaSeznamka.cz

Uživateli musí být nejméně 18 let.

Uživatel se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Uživatel se zavazuje, že do kolonky "Stručný popis / Koho hledám" na sebe nebude udávat telefonní kontakt či kterýkoliv jiný kontakt - e-mail, skype, FB apod.

Uživatel se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje odpovídající skutečnosti a vyplní přesně všechny potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel je odpovědný za pravidelné aktualizace dat nebo změny.

Vytvořením profilu a následném uložením fotografií na portálu MileneckaSeznamka.cz dává uživatel provozovateli portálu MileneckaSeznamka.cz souhlas k tomu, aby byla jeho fotografie umístěna na hlavní stranu portálu MileneckaSeznamka.cz, tzn. do oblasti, kde jsou pohybující se miniatury profilových fotografií. Pokud se stane, že provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz do této oblasti uloží uživatelovu fotografii a uživatel si bude v průběhu času přát svůj profil smazat, pak daný profil provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz musí dle bodu č. 8 bezodkladně smazat, pokud však uživatel výslovně neuvede, že si přeje smazat i svou fotografii z hlavní strany portálu MileneckaSeznamka.cz má se za to, že uživatel souhlasí s tím, že v daném místě jeho fotografie zůstat může.

Uživatel je odpovědný za veškeré informace, které vloží do systému. Všechny informace zde uvedené jsou použity pro účely zprostředkování kontaktu a nemůže je vidět nebo měnit třetí strana. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu bez uvedení důvodů, zrušit nebo omezit používání funkcí v systému, pro tyto případy:

(a) nepravdivé údaje v žádosti (registračním formuláři),

(b) pochybnosti o plné moci k zastupování a právní existenci daného uživatele (člena).

Kontakt je obvykle oznámen prostřednictvím e-mailu. V přítomnosti pevné linky nebo telefonního čísla na mobil, lze tyto prostředky také používat ke kontaktu či komunikaci s uživatelem.

Pro ochranu anonymity našich uživatelů nejsou uváděna žádná soukromá data v emailové ani jiné komunikaci. Oznámení uživatelům o změnách, inovacích nebo další systémové informace budou uživateli zasílány emailem, který uživatel zadal při registraci a tímto souhlasí s posíláním těchto oznámení včetně novinek. Za případné zneužití nebo škody, které nastanou při používání systému, nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost.

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami zároveň plně dáváte na vědomí, že se na MileneckaSeznamka.cz vyvarujete těmto nepovoleným aktivitám:

- Veškerá činnost a obsah v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.).

- Urážející, zesměšňující či poškozující aktivita vůči provozovateli, jeho službám, zaměstnancům a spolupracovníkům.

- Vydávání se za člena administrace služby, poškozování MileneckaSeznamka.cz (např. lákání hesel, nabourávání se do systému, rozesílání adres jenž může vynutit kolaps PC, atd.).

- Užití slov "správce" nebo "admin" v uživatelském jménu, začlenění vulgárních výrazů do uživatelského jména, nebo záměrné vytvoření uživatelského jména podobného jinému uživatelskému jménu.

- Konat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost MileneckaSeznamka.cz.

- Veřejná aktivita prokazatelně směřující k poškození jiného uživatele (např. klonování profilu a jeho obsahu).

- Používání více než jednoho účtu jedním uživatelem (1 uživatel může založit pouze 1 účet).

- Zakládání nebo potvrzování profilu jiným osobám nebo umožňování jiným osobám neregistrovaným na MileneckaSeznamka.cz posílat vzkazy z profilu registrovaného uživatele nebo psát vzkazy jejich jménem.

- Umožňování využívání služeb MileneckaSeznamka.cz třetím osobám bez písemného souhlasu provozovatele (Uživatel odpovídá za škodu, kterou provozovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb).

- Manipulace se zdrojovým kódem, svévolné zasažení do systému.

- Obcházení blokace udělené za nedodržování pravidel služby.

- Aktivní a záměrné získávání přihlašovacích údajů jiných uživatelů.

- Užívání svého účtu pro rozesílání nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu.

- Komerční působení na službě MileneckaSeznamka.cz či využití služby MileneckaSeznamka.cz ke komerčním účelům (jakékoliv komerční nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části v profilu uživatele), pro reklamní vzkazy (upozorňující na "zajímavé" webové stránky, produkt či služby), pro nabídkové vzkazy (nabízející přivýdělek, zaručené výsledky či úsporu), pro podvodné vzkazy (lákající heslo, finanční hotovost, odesílání různých druhů kódů), pro opakující se vzkazy (poslané rychle za sebou či v nepřiměřeně velkém množství), pro umisťování či rozesílání reklamy.

- Umisťování či rozesílání textů týkajících se výdělku a sexuálních služeb.

- Vkládání inzerátů, které mají za účel někoho či něco poškodit.

- Vydávání se za veřejně známé osoby.

- Zneužití funkce nahlášení nevhodného obsahu nebo chování.

- Použití a zneužití ikonek a obsahu profilů administračního týmu.

 

7. Ceny za používání portálu MileneckaSeznamka.cz

V případě, že se uživatel rozhodne využívat VIP členství, tak aktuální a platná cena za dané členství je vždy uvedena na portálu MileneckaSeznamka.cz v sekci „V.I.P.“

V.I.P. členství není časově omezeno, tzn., že pokud se uživatel rozhodne aktivovat si V.I.P. členství, tak je po provedení platby uživateli uděleno V.I.P. členství na neomezeně dlouhou dobu.

Uživatelé mohou za V.I.P. členství zaplatit buďto bankovním převodem nebo platbou skrze poštovní složenku. Pro úspěšné aktivování služby V.I.P. je jak v případě platby bankovním převodem, tak i platby poštovní složenkou nutné uvést číslo bankovního účtu provozovatele a správný variabilní symbol. V případě platby bankovním převodem je provozovatel povinen zaslal registrovanému uživateli fakturu za poskytnuté služby, pokud si o ni uživatel zažádá.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz se zavazuje, že registrovanému uživateli udělí V.I.P. členství bez zbytečného prodlení ihned jakmile bude částka poukázána na bankovní účet. V případě, že si uživatel přeje aktivovat službu V.I.P. rychleji, než trvá mezibankovní převod (obvykle 1 - 2 pracovní dny) může provozovateli na e-mailovou adresu info@mileneckaseznamka.cz zaslat potvrzení platby či screenshot obrazovky se záznamem uskutečnění platby. Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz se zavazuje, že pak uživateli aktivuje službu ve většině případů do jedné hodiny od zaslání e-mailové zprávy, nejpozději však do 24-ti hodin od zaslání e-mailové zprávy.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz si vyhrazuje právo možnosti bezplatného udělení V.I.P. členství registrovanému uživateli, přičemž je na zvážení provozovatele, u kterého uživatele toto právo uplatní a u kterého nikoliv.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz v současné době zahájil mimořádnou akci, na jejímž základě je V.I.P. členství pro všechny ženy bez jakýchkoliv poplatků. Nabídka platí do 30.6.2024. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto akci odvolat či prodloužit dle svého uvážení.

Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz v současné době zahájil mimořádnou slevovou akci pro V.I.P. a V.I.P. GOLD členství. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto akci odvolat či prodloužit dle svého uvážení.

Uživatel má právo zrušit své V.I.P. či V.I.P. Gold členství do 14-ti dní od jeho objednání. V případě, že se uživatel rozhodne toto své právo využívat, musí provozovatele portálu informovat o této skutečnost na e-mail: info@mileneckaseznamka.cz. Provozovatel portálu je pak povinen uhradit uživateli celou částku za V.I.P. členství prostřednictvím bankovního převodu na bankovní účet uživatele. V den vrácení částky za V.I.P. členství bude uživateli V.I.P. členství ukončeno.

 

8. Právo na zrušení členství,  V.I.P. členství

Zrušení profilu: V případě, že se registrovaný uživatel, ať už běžný uživatel nebo V.I.P. uživatel rozhodne zrušit profil na portálu MileneckaSeznamka.cz, je povinen napsat na e-mail: info@mileneckaseznamka.cz  žádost o smazání profilu z portálu MileneckaSeznamka.cz. Provozovatel portálu MileneckaSeznamka.cz je pak povinen profil uživatele na MileneckaSeznamka.cz bezodkladně zrušit.

Od smlouvy o V.I.P. členství či V.I.P. Gold členství je možné odstoupit do 14 dnů od jejího sjednání a to bez udání důvodu. V případě, že se registrovaný uživatel MileneckaSeznamka.cz rozhodne od V.I.P. členství odstoupit, je povinen zaslat svou žádost o zrušení na e-mail: info@mileneckaseznamka.cz.

Zároveň je uživatel povinen uvést číslo svého bankovního účtu pro vrácení celé částky za V.I.P. členství. V případě, že uživatel nedisponuje vlastním bankovním účtem, musí v e-mailu doložit svou adresu, následně bude uživateli částka zaslána poštovní poukázkou.

 

9. Odpovědnost a záruky

Používání vašeho profilu je pouze na vaše vlastní riziko. Za případné škody způsobené použitím vašeho profilu nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost. Provozovatel není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné umístění.

Provozovatel portálu není odpovědný za jakoukoli ztrátu dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu MileneckaSeznamka.cz. Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není provozovatel odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele, ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel zodpovídat sám.

Pokud bude provozovatel portálu zažalován pro porušení povinností ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel, bude uživatel pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

 

10. Závěrečné prohlášení

Každý z uživatelů, který neprovedl registraci, je povinen se před zahájením užívání MileneckaSeznamka.cz seznámit s těmito Smluvními podmínkami a pravidly a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď ponecháním zaškrknutí pole vyjadřující souhlas se zněním těchto Smluvních podmínek a pravidel, nebo fakticky tím, že uživatel začne MileneckaSeznamka.cz používat. Pokud uživatel s těmito Smluvními podmínkami a pravidly nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání MileneckaSeznamka.cz.

Provozovatel je oprávněn kdykoli změnit obsah těchto Smluvních podmínek a pravidel. Změnu sdělí provozovatel uživateli a umožní mu se s těmito změnami seznámit. Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek a pravidel nabývají účinnosti dnem zveřejnění těchto podmínek na serveru MileneckaSeznamka.cz.

Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě provozovatele doručením na poštovní adresu bydliště provozovatele) nebo e-mailem (v případě provozovatele doručením na e-mailovou adresu info@mileneckaseznamka.cz a v případě uživatele na e-mailovou adresu uvedenou při registraci).

Provozovatel může směrem k uživateli komunikovat také formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím k tomuto účelu určenému prostoru v rámci MileneckaSeznamka.cz. Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

Tyto Smluvní podmínky a pravidla řídí smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem, neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto Smluvní podmínky a pravidla nebude uživatel splňovat a provozovatel nebude okamžitě jednat, neznamená to, že by se vzdával jakýchkoli práv, která mu případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Toto znění Smluvních podmínek a pravidel nabývá účinnosti dne 1. 11. 2018.